مرور برچسب

Blade Runner

دنباله «بلید رانر» سخت به دنبال هریسون فورد!

دنباله «بلید رانر» سخت به دنبال هریسون فورد!

«آلکون اینترتیمنت» به «هریسون فورد» پیشنهاد داد نقش «ریک دیکارد» ا در دنباله ای که قرار است بر بلید رانر ساخته شود را ایفا کند.

«هَمتون فَنچِر» که یکی از اعضای تیم نویسندگی «بلیدرانر»