«جیمی کیمل» بازهم مجری مراسم اسکار شد بحث درباره «جیمی کیمل» بازهم مجری مراسم اسکار شد http://naghdefarsi.com/hollywood-news/18349-l-r-----.html Wed, 24 May 2017 13:17:03 +0330 JComments EAUNES گفت: http://naghdefarsi.com/hollywood-news/18349-l-r-----.html#comment-77107 EAUNES Wed, 17 May 2017 13:27:25 +0330 http://naghdefarsi.com/hollywood-news/18349-l-r-----.html#comment-77107