نامزدهای جوایز «بفتا» 2017 معرفی شدند؛ «لالالند» با 11 عنوان نامزدی در صدر ایستاد بحث درباره نامزدهای جوایز «بفتا» 2017 معرفی شدند؛ «لالالند» با 11 عنوان نامزدی در صدر ایستاد http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17205--lr-2017-lr-11-.html Mon, 22 May 2017 19:08:28 +0330 JComments اتوپیا گفت: http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17205--lr-2017-lr-11-.html#comment-74840 اتوپیا Tue, 10 Jan 2017 15:35:16 +0330 http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17205--lr-2017-lr-11-.html#comment-74840