نقد و بررسی فیلم «من» بحث درباره نقد و بررسی فیلم «من» http://naghdefarsi.com/iran-movie-review/17190-me.html Mon, 22 May 2017 19:10:32 +0330 JComments کارن کارسا گفت: http://naghdefarsi.com/iran-movie-review/17190-me.html#comment-76145 کارن کارسا Sun, 19 Mar 2017 02:25:07 +0330 http://naghdefarsi.com/iran-movie-review/17190-me.html#comment-76145 milad04 گفت: http://naghdefarsi.com/iran-movie-review/17190-me.html#comment-74812 milad04 Mon, 09 Jan 2017 03:42:38 +0330 http://naghdefarsi.com/iran-movie-review/17190-me.html#comment-74812