نقد و بررسی فیلم The Accountant (حسابدار) بحث درباره نقد و بررسی فیلم The Accountant (حسابدار) http://naghdefarsi.com/world-movies-review/16584--the-accountant-.html Wed, 24 May 2017 13:11:06 +0330 JComments hoseinn گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/16584--the-accountant-.html#comment-77110 hoseinn Wed, 17 May 2017 16:04:26 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/16584--the-accountant-.html#comment-77110 ROSSi گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/16584--the-accountant-.html#comment-74636 ROSSi Sat, 31 Dec 2016 02:34:55 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/16584--the-accountant-.html#comment-74636 A H M گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/16584--the-accountant-.html#comment-74584 A H M Thu, 29 Dec 2016 10:20:34 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/16584--the-accountant-.html#comment-74584 علیnh گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/16584--the-accountant-.html#comment-73290 علیnh Sat, 22 Oct 2016 05:34:33 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/16584--the-accountant-.html#comment-73290