نقد و بررسی فیلم The Godfather (پدرخوانده)

تحلیلی بر فیلم پدر خوانده قدرت فساد میاورد و قدرت مطلق فساد مطلق (کارل پوپر)

۷- تحلیلی بر فیلم پدر خوانده
قدرت فساد میاورد و قدرت مطلق فساد مطلق  (کارل پوپر)

پدر خوانده فیلمی درباره قدرت است دستگاهی که ممکن است در هر کشور شهر روستا و حتی یک خانه در اشل کوچک و کوچکتر  شکل بگیرد فیلم شاید به ظاهر مناسبات قدرت در دستگاه سیاسی آمریکا را به طور اخص مد نظر قرار داده است اما نوع  نگاه به موضوع انقدر کلی و همه جانبه است که به راحتی در هر زمان و مکانی که صندلی قدرت وجود دارد و قیمی که بر ان تکیه زده است قابل بسط و تعمیم است همین نگاه کلی است که فیلم را از یک اثر معمولی که شاید به دستگاه فرد سیستم یا جامعه ای خاص میپردازد خارج میکند و به ان جنبه ای فرا زمانی میبخشد. در این فیلم  دن کورلئونه به عنوان یک جنایتکاراما  به دید یک انسان  نگریسته  میشود با ویزگی های خوب و بد این صندلی اوست که مبنا قرار میگیرد و فساد ناشی از ان است که به تصویر کشیده میشود این فیلم به خوبی نشان میدهد که موضوع خوبی و بدی انسانها نیست مایکل پسر دن تا قبل از رسیدن به صندلی قدرت انسانی پاک و عاشق است اما وقتی همین مایکل در جایگاه پدر مینشیند به یک جانی تبدیل میشود و به عکس و قتی دن کورلئونه از صندلی قدرت کنار میرود دیگر ان جنایتکار سابق نیست یک پدربزرگ دوست داشتنی و شاید انسانی شریف است.

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/naghd/250/2-The-Godfather/20-The-Godfather.jpgدر فصل آغازین پدرخوانده به مانند یک آفریدگار بر صندلی خود که نمادی از دستگاه قدرت اوست  تکیه داده و به تقاضای یک بنده گوش میدهد گفتن نام پدرخوانده و بوسیدن دستها به مفهوم تایید قدرت اوست از جانب بندگانش . او شیفته ی قدرت است .درفضای بیرونی جشنی بر پاست اما تا وقتی دن کورلیونه در حال گوش تقاضای بنده اش  است و در مقابل او زانو زده نمیشود صدایی از بیرون نمیشنویم و به محض بوسیده شدن دستهای پدرخوانده صدای جشن آغاز میشود.گویی قدرت او را کر کرده است  و زندگی او بی تایید بندگانش منفک از زندگی عادی است.پلیس به اسم آزادی مجرمان را آزاد میگذارد این دیالوگی است که از جانب یک زانو زننده به درگاه دن میشنویم و برپایی عدالت از پدرخوانده خواسته میشود او به نام  برپایی عدالت نقش یک قیم را گرفته است  اما پدرخوانده هرکسی را بنده  خود نمی داند او پیشنهاد پول را برای دوستی نمیپذیرد و ثروت نیست که اورا ارضا میکند  وقتی که دستهایش بوسیده میشود دوستی اغاز میشود این فصل ابتدایی به طور کامل شخصیت دن را منعکس میکند که تا چه میزان قدرت او را شیفته  خود کرده است .با برگشت پدرخوانده به صحنه ی جشن گویی زندگی دیگری برای او آغاز میشود در واقع در فصل ابتدایی ما شاهد دو وجه از زندگی دن کورلئونه هستیم بخشی که او در اتاق قدرت بر صندلی اش تکیه داده و به راحتی فرمان کشتن را صادر میکند و قسمتی  که در بیرون از اتاق میگذرد جایی که پدرخوانده نه در نقش یک جانی که یک مرد خانواده ظاهر میشود .

اتاق قدرت  تاریک است زوایای اتاق به درستی مشخص نیست نوع نورپردازی به گونه ای است فقط چهره ی افراد را به مانند سایه ای از آنها تشخیص میدهیم  بدین وسیله بر رازآلودبودن و پرابهام بودن این اتاق تکیه میشود و این که در دستگاه قدرت هیچ شفافیتی وجود نداردو  وقتی وارد فضای جشن میشویم همه چیز روشن میشود گویی که زندگی در دنیای دیگری در جریان است و همان دن کورلیونه که بیرحمانه در اتاق قدرت فرمان قتل میدهد در فضای بیرون پدری مهربان است که در عروسی پسرش به رقص و پایکوبی میپردازد و انگار دن کورلیونه ی دیگری است .جشنی که در بیرون برپاست نشانه های دیگری را هم با خود به همراه دارد اینکه در اتاق عده ای  برای جان انسانها تصمیمگیری میکند  و در بیرون از اتاق عده ای مست و بی خبرند.  گویی حماقت توده ی جامعه تمسخرمیشود  و بر بی خبری آنها تاکید میشود.این تدوین موازی و این  تضاد بین فضای قدرت و فضای بیرون کاملا مورد تاکید است و این رفت و برگشتها از اتاق قدرت به عروسی و به عکس کاملا در راستای القای این تضاد انجام میشود.این رفت و برگشها موضوع دیگری را که مورد تاکید دارد این است که تا چه میزان زندگی فاسد دن با زندگی عادی او در هم گره خورده و آمیخته شده  است .مهمانان و حتی خواننده ای که به جشن دعوت شده است تقاضایی از پدرخوانده دارند  انگار که این اجازه از دن  سلب شده تا بتواند مدتی طولانی زندگی دور از قدرت و فساد را تجربه کند و هر بار که به صحنه ی چشن برمیگردد و لحظه ای میخواهد زندگی عادی را تجربه کند با تقاضایی مواجه شده و مجبور است دوباره نقش یک چنایتکار را بازی کند و لذت قدرت آنقدر شیرین است که دن چندان هم از اینکه در عروسی دخترش به اتاق بازگردد اکراهی ندارد.

جایی نیست که در آن پدرخوانده اعمال قدرت نکند اتحادیه های کارگری هالیوود پلیس همه جا در سیطره ی اوست و قلمرو یک خداوندگار و شکوه او است که درفصل های بعدی نمایش داده میشودو او که از هیچ کاری برای بسط قدرتش فروگذار نیست در دیالوگی از زبان او میشنویم که مهم نیست که یک مرد چگونه زندگی میکند بله برای دن هد وسیله را توجیه میکند و هدف چیزی نیست جز بسط قدرت.اوج این قساوت زمانی است که سر بریده ی اسبی را در تخت کارگردن قار میدهند اسب که شاید با ارزش ترین چیز اوست .

در فصول بعدی ملزومات قدرت به تصویر کشیده میشود دن کورلیونه با پیشنهاد وارد شدن در کارمواد مخدر مواجه میشود این پیشنهاد را نمیپذیرداما نمیتوان در قدرت بود و به مناسبات آن نه گفت . قدرت ملزوماتی دارد و قواعد آن اگر مورد پذیرش قرار نگیرد حذف از صحنه ی قدرت پایانی گریز ناپذیر خواهد بود حتی اگر صاحب قدرت آفریدگاری چون دن کورلیونه هم باشد به راحتی حذف میشود و این موضوع بیش از پیش هولناک بودن این دستگاه را منعکس میکند و این منجلابی است که تطهیر شدن فقط با مرگ محتوم ممکن میشود.  به این ترتیب دن کورلیونه ترور میشود .جایی که قرار است پونی راننده دن که ظاهرا در ترور او مقصر است کشته شود هم نکات بسیاری را با خود دارد ماشین قاتلین  در حین عبور از خیابان از دو پرچم آمریکا و صلیب سرخ که به دو ساختمان نصب است عبورمیکند و این دو پرچم پشت سر گذاشته شده و انگار که بی اعتنایی بر انها تاکید میشود سپس وارد دشت وسیعی میشوند که در دورتر مجسمه ی آزادی نمایان است قاتل راننده خواهان ایست ماشین شده از ماشین پیاده میشود و پشت به مجسمه ی آازادی ادرار میکند انگار که کاپولا میخواهد مفاهیم و ارزش هایی را نشان دهد که این جنایتکاران پشت سر گذاشته و له میکنند تا به قتل دست بزنند .قاتل ابتدا چعبه ی شیریتی را که برای همسرش خریده است از ماشین برداشته و سپس خونسردانه ماشین را منفجر میکند این که این جنایتکاران آنقدر طبیعی هستند و آنقدر به ارزش های خانوادگی جدا از محیط فاسدی که در آن هستند پایبندند به خاطر ستایش انها نیست بلکه کارگردان میخواهد عمق فاجعه را نشان میدهد که چه فدر این جنایتکاران میتوانند به ما نزدیک باشند و این باور پذیر بودن آنها خود بر ترس تماشاگر از انها می افزاید هرچه قدر که این جانیان عادی ترند حس کردن آنها راحتتر و ترس از انها  بیشتر است و چه بسیار همسران و فرزندانی که به ظاهر پدر یا همسری مهربان دارند اما همین مردان به راحتی به ویرانی خانواده های دیر دست میزنند .زندگی دن نیز چندان تشریفاتی نیست نسبت به قدرتی که او دارد از زندگی به نسبت ساده ای برخوردار است وشاید بتوان به او صفت ساده زیستی را هم چسباندچراکه  آنچه برای او لذت بخش است قدرت است نه ثروت .

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/naghd/250/2-The-Godfather/2-The-Godfather.jpgفصلی که قرار است پلیسی فاسد کشته شود هم از چندین جهت قابل بررسی است اولا اینکه او کشته نمیشود چون فاسد است بلکه دلیل حذف اواین است که بخشی از قدرت را از خود رنجانده است بخشی دیگر از قدرت از او حمایت میکند و اختلاف بین این دو بخش است که زمینه ی حذف او را از بازی فراهم میکند پس بازی در اتاق قدرت میتواند فساد را تحمل کند حامی آن هم باشد تا جایی که منافع در یک راستا قرار گیرد و اگر نبود آنرا حذف کرده نوع دیگری را جایگزین میکند.. اما نکته ای دیگر که در راستای قتل پلیس بر آن تاکید میشود نقش رسانه است .پلیس فاسد تا قبل از اینکه توی گوش مایکل بزند فاسد نیست اما وقتی بازی به این نتیجه میرسد که بایستی حذف شود این رسانه است که شخصیت پلیس را آنچنان منفور میکند  و پرده از راز ارتباط پلیس و شبکه ی فساد برداشته میشود در واقع با اعمال نفوذ قدرت بر رسانه است که افکار عمومی شکل داده میشود و به آن جهت دهی میشود و همین رسانه در راستای اهداف قدرت یک شبه از یک پلیس وظیفه شناس انسانی فاسد و منفور میسازد .

دن کورلئونه با هوشیاری مایکل از مرگ نجات میابد اما این پایان کار نیست هزینه هایی که بابت نه گفتن به مناسباتت قدرت وجود دارد همچنان ادامه میابد جواب نه گفتن از دید قدرت یک رفتار دوستانه نیست سانی پسر دن کشته میشود و تلاش برای قتل مایکل نا فرجام میماند اینجاست که دن دستها را بالا برده و تسلیم میشود وتصمیم میگیرد بازیگران بازی قدرت را فرابخواند دوباره اعلام کند که به مناسبات آن وفادار  است حتی وارد شدن در کار مواد مخدر را که خلاف میل باطنی اوست میپذیرد تا مشخص شود شرافت در قوانین بازی جایی ندارد و یک انسان هر  چه قدر هم پاک باشد این پاکی با قرار گرفتن در بازی به لجن الوده خواهد شد حتی حاضر میشود با قاتل پسرش دست داده و او را در اغوش بگیرد .

. به نوعی ما شاهد زوال پدر خوانده هستیم مردی که در ابتدای فیلم از دن تقاضا میکند تا قاتلین دخترش را مجازات کند و دن شکوهمندانه و با تحقیر  به او  نگاه میکرد پس از قتل سانی احظار میشود و در واقع در اینجا کاپولا یک ارجاع به شروع فیلم دارد و این بار  جای مرد با کورلئونه عوض میشود و کورلیونه است که تحقیر شده در جایگاه یک بنده نشسته و از مرد ابتدای فیلم تقاضا دارد تا کاری برای پسرش انجام دهد تصویر ابتدایی فیلم به گونه ای است که تماشاگر لحظه ای با خود نمی اندیشد که آن عظمت  روزی محتاج بنده ی خود شود و جالب آن است که تقاضاها هم مشترک است فرزندی که کشته شده است مسئله مشترک شده  است مرد ابتدای فیلم به خاطر دخترش دست پدرخوانده را میبوسد و پدرخوانده به خاطر فرزندانش قاتل پسرش را در آغوش میکشد واین دور تسلسل ادامه میابد و حقیقت قربانی میشود .

کاپولا در واقع میخواهد بر این نکته تاکید کند که پایه های این شکوه و عظمت چه قدر سست و چه میزان به اعتبار بازی وابسته است بازیگران بازی پشت کنندگان به قوانین را آنچنان سریع  بر زمین میکوبند که به همان سرعت آنان را به عرش میرسانند .و تاکید بر این نکته که پدرخوانده آدمکی است که سر آن به دستگاه قدرت وصل است آدمکی که اگر  نخهای خود را جدا شده بپندارد و بخواهد نخ بازی را از دستگاه قدرت خارج کند هر آنچه برایش مهم است را از دست رفته خواهد دید حال این ارزش برای یکی اسب است برای دیگری فرزند.مایکل در قسمت سوم فیلم این موضوع را به برادرزاده اش تاکید میکند (آنها آنچه را از تو میگیرند که آن را دوست داری)جالب است که نه گفتن به این دستگاه در تمام اتفاقات برای حفظ اخلاق است کارگردانی که نقش را به بازیگری فاسد نمیدهد مردی که نمیخواهد در کار مواد مخدر وارد شود و اخلاق به راحتی قربانی بازی قدرت میشود.و تاکیذ بر این نکته که خوبی و بدی آدما زمانی که وارد بازی میشوند و به قواعد آن آری میگویند چه اندازه بی اهمیت است.

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/naghd/250/2-The-Godfather/22-The-Godfather.jpgزمانی که بازیگران بازی یعنی همان سران پنج خانواده دعوت میشوند در ابتدا ما شاهد یک نمای درشت از پرچم آمریکا هستیم و سپس وارد ساختمانی میشویم که مذاکرات در آنجا در جریان است انگار که کاپولا به روشنی به ما میگوید ما داریم وارد جایی میشویم که تصمیم گیریهای اصلی  آمریکا  را انجام میدهند.

بحثی که در مورد مواد مخدردر جلسه میشود هم بسیار جالب است در دیالوگی میشنویم که ( مواد مخدر باید به سیاه ها فروخته بشه باید نسل آنها را از بین برد به بچه ها نباید فروخته بشه فقط به سیاه ها.)

اتاق قدرت در مورد اخلاقیات هم تصمیمگیری میکند اما اخلاقیات و ارزشهایی که خود تعریف میکند فروختن به کودکان ممنوع است چون آنان معصومند و به سیاه ها ازاد است چون آنان کثیف اند و بدین گونه خوب وبد پاکی و کثافت  شرافت و رذالت  توسط اتاق قدرت با ابزاری که در دست است یعنی رسانه از روزنامه گرفته تا هالیوود جهت دهی شده و به خرد جامعه داده میشود.در پایان جلسه صلح برقرار میشود اما به چه قیمتی ؟ فروش کنترل شده ی مواد مخدر که به ظاهر اسم زیبایی است اما منظور از آن همان چیزی است که گفته شد یعنی فروش به کودکان معصوم ممنوع و به سیاهان کثیف آزاد است  و بدین ترتیب صلح که به ظاهر واژه ای زیباست پدیدار میشود اما قیمتی که در پشت پرده برای ان پرداخت میشود نهان میماند در پایان جلسه جایی که پدرخوانده و رییس تاتارگیا همدیگر را در اغوش میکشند و صلح را به ارمغان میآورند بازهم پشت سر دن پرچم آمریکاست و نوع پایان جلسه و تشویق حاضران به وضوح یاداور صحنه هایی است که سران آمریکا با قدرتی دیگر پیمان صلح بسته و همدیگر را در اغوش میکشند و در پشت پرده  سیاه پوستی است که قربانی بازی قدرت میشود و صدای آن خاموش میماند یا پسرانی که در جنگی مثل ویتنام کشته میشوند اما قربانی قواعد بازی میگردند پدرخوانده از خون آنها میگذرد انگار که هیجوقت وجود نداشته اند.

اوج تاختن به قدرت آنهم در مفهوم کلی فصلی است که مایکل با کیت در حال پیاده روی اند آنگاه که مایکل به توصیف پدر خود میپردازد (پدر من هیچ فرقی با بقیه قدرتمند ها ندارد کسایی که مسئول دیگرانند مثل سناتورها رییس جمهور ها….)در واقع همین دیالوگ است که کاپولا به دن کورلئونه اش وجهی نمادین و غیر شخصی میبخشد و دن کورلئونه را نمونه ای از یک انسان قدرتمند میشمارد به عنوان مشتی که نمونه ای از خروار است که هرکسی میتواند با نشستن در صندلی او یک دن کئورلئونه باشد کیت در اینجا نماد یک عامی و جزیی از توده ی ساده لوح جامعه است که به مایکل میگوید سناتورها و رییس جمهورها آدم نمیکشند و جواب مایکل به عنوان کسی که با ساختار کثیف قدرت از نزدیک اشناست به کیت تنها و تنها یک جمله است(آه تو چه قدر ساده ای کیت!چه قدر ساده ای).

نوع شخصیت پردازی مایکل فوق العاده است هرچه قدر که او از صندلی پدر فاصله دارد و هر میزان که در ساختار قدرت جایی ندارد به همان میزان ارزشهای اخلاقی در او زنده است عاشق است و انسان است اما هرچه قدر که به این صندلی نزدیک تر میشود و هر میزان که بیشتر از این شراب وسوسه انگیز مینوشد ارزش های اخلاقی را بیشتر قربانی میکند تا جایی که مست از شرابی که پدر برای او فراهم آورده در جایگاه او مینشیند و به یک جانی همانند پدر تبدیل میشود که به راحتی آدم میکشد.حتی پس از رسیدن به قدرت کیت هم برای او دیگر نه یک معشوق که یک وسیله میشود تا جانشینان او را به دنیا آورد .

وقتی مایکل به قدرت میرسد کاملا یک حکومت یکدست را برپا میکند ابتدا بهترین مشاور پدرش را عزل میکند به کازینویی که صاحبش از اختیارات برخوردار است رفته و او را هم از بازی خارج میکند و یک حکومت بسته و توتالیتر را شکل میدهد قدرتی که توسط دن کورلئونه پخش شده بود توسط مایکل کاملا جمع میشود و این حکومت مطلقه زمینه ای است برای حذف رقبا که مایکل یک یه یک آنها را میکشد.صلحی که دن کورلئونه برقرارکرده بود توسط مایکل به جنگی فراگیر تبدیل میشود .

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/naghd/250/2-The-Godfather/24-The-Godfather.jpgحال دن کاملا از صندلی قدرت کنار رفته اما مشغول درد دل با مایکل است دیالوگی از زبان او میشنویم که به وضوح در پوستر فیلم هم به آن اشاره میشود(دوست نداشتم عروسکی باشم که سر نخ اون دست آدم گنده هاس)در پوستر فیلم اما اسم پدرخوانده به نخهایی وصل است که کاملا نشان میدهد بر خلاف نظر دن سرنخ به دست ادم گنده هاس البته دن این جمله را با حسرت میگوید که دوست داشته است مایکل سناتور و یا فرماندار شود و شاید این جمله را به نصیحت به مایکل میگوید آنگاه که اورا در حال تاخت و تاز میبیند یعنی سرنوشت شکست خورده ی خود را به مایکل نشان میدهد تا به او بگوید که دلیل زوالش این بوده است که نخ ها را سعی کرده است از دست قدرت خارج سازد

.ترک صندلی قدرت انگار که دن را پاک کرده است وقتی با نوه اش در حال بازی است دیگر نشانی از آن جنایتکار نمیبینیم و البته نشانی از شکوه و قدرت او هم نیست او تنها و تنها پدربزرگی مهربانی شده است که در حال بازی با نو ه اش میمیرد یک مرگ معمولی که شاید برای هر انسان عادی هم رخ دهد ومرگی دور از فساد ومرگی رضایت بخش .نو ه ی دن در بازی کودکانه به او شلیک میکند و دن واقعا میمیرد و کاپولا تاکید میکند که این مرگ چه قدرمعصومانه است و انگار که فقط یک بازی کودکانه است کودک که نمادی از معصومیت و پاکی است اصلا قتل پدربزرگ را باور نمیکند  وانگار  هرگز مرگی رخ نداده ست.

شاهکار کاپولا در یک تدوین موازی در انتهای فیلم است جایی که مراسم مذهبی غسل تعمید در حال انجام است در جایی دیگرودر فضای بیرونی عده ای در حال آماده کردن لوازم کشتن هستند این رفت و برگشت ها به درون کلیسا و فضای بیرونی به مانند فصل ابتدایی باز هم تکرار میشود در این میان تدوین شگفتانگیزی هم شکل میگیرد یک کودک برای زندگی آماده میشود و انسانهایی دیگر برای مرگ. کشیش تربتی را به چهره ی کودک میمالد و این صحنه به فضای آرایشگاه پیوند میخورد جایی که ارایش گر کف را به چهره ی یکی از کسانی که قرار است کشته شود میمالد یکی برای تولد و دیگری برای مرگ مهیا میشوند جالب اینکه وقتی از کلیسا وارد فضای خارجی میشویم صدای کشیشو کلیسا  قطع نمیشود تصاویری از اماده کردن اسلحه را از جانب آدمهای مایکل در جای دیگری میبیتیم اما صدای کلیسا این حس را القا میکند که انگار هنوز در همان کلیسا هستیم و انگار که کاپولا سیطره ی مذهب را بر جنایاتی نشان میدهد که تا چندی دیگر به وقوع خاهد پیوست  از زبان کشیش میشنویم (.مایکل شما منکر وجود شیطانید ؟بله منکرش هستم) این صحنه به یک قتل کات میشود که ادمهای مایکل انجام میدهند و باز صدای کشیش که در ادامه میگوید  (ومنکر  تمام تباهی هایی که به بار میاورد  ؟)و باز هم کات به قتلی دیگر و برگشت  به فضای بیرونی بدون آنکه صدای کلیسا قطع شود (و منکر قدرتش؟)و تایید مایکل و باز هم قتلی دیگر در واقع کاپولا از یک طرف اندیشه های مذهبی مسیخیات را نشان میدهد که مورد تایید قرار میگیرد اما از طرفی دیگر نشان میدهد تایید کننده خود شیطانی است که خود را منکر میشود .کشیش میگوید مایکل شما تعمید میشوید به نام پدر و یک کات به یک کشته ی مایکل وبه نام   پسر و کاتی دیگر به کشته ای دیگر و روح القدس و باز هم کات به کشته ای دیگر توسط آدمهای مایکل.

کاپولا میخواهد نشان دهد که هریک از این قربانیان قربانیان شیطانند که خود دارد تعمید میشود در اینجاتضاد جالبی هم شکل میگیرد کسی که روحش در تعمید و پیوند خوردن با روح القدس است نقش شیطان را دارد و شیاطینی که کشته میشوند با بردن نامهای پدر و پسر و روح القدس یک به یک نشان داده میشوند .و این سردرگمی و این جابه جایی ها نشان داده میشود تا تاکید شود که جابه جایی این نامهای به ظاهر متضاد چه قدر راحت است و چه میزان دروغ .

پایان فیلم وداع مایکل است با همسرش جایی که کیت از اتاق بیرون میرود و توسط آدمهای مایکل در به رویش بسته میشود .کیت که نمادی از سادگی  و عشق است به بیرون از اتاق قدرت میرود  و مایکل با زانو زنندگان بر آستانش تنها میماندو در پایان زاویه ی نگاه کیت با همه ی سادگی زاویه ی نگاه تماشاگر میشود انگار که کاپولا  کیت معصوم را از جرگه ی تماشاگرانی میداند که ساده لوحانه و ومعصومانه به تماشای بازی کثیف بزرگان نشسته اند.

منبع: سینما و سیاست

—–

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

158
دیدگاه بگذارید

Please Login to comment
157 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
104 Comment authors
behnam_norozzadeh1spaceodyssey7saeedsurena Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
علي.خ
Guest
Member
علي.خ

نميدونم چرا ولي اونقدري كه تعريفش كردن يا بهش دست پيدا نكردم يا نبود همچين چيزي! همش منتظر يه اتفاق بزرگ بودم،يه گوشه اي ، يه سكانسي
فيلمايي كه بهم پيشنهاد ميشه حتي ثانيه اي ازش رو از دست نميدم ولي ارضام نكرد اين فيلم!
قصد مقايسه ندارم ولي بنظر من رتبه ۱ imdb با رتبه ۲ خيلي فاصله داره
The Shawshank Redemption شاهكاره تمام عياره

پرهام
Guest
Member
پرهام

فیلم جالبیه ولی مسیر انحرافی زیاد توش داره!!!!

ایمان
Member
Member

اگه قرار باشه ۱ فیلم رو به عنوان نماد سینما انتخاب کنن بدون شک اون پدر خوانده هست,چه قسمت اول و چه قسمت دوم
از تمام فیلم های دیگه در زمینه کارگردانی-فیلمنامه-…یه سرو گردن بالاتره

شخصیت پردازی این فیلم و نشون دادن روابط خانوادگی و قدرت یه شخص تکرار نشدنیه

بعد از این ۲ شاهکار:روزی روزگاری در امریکا و pulp fiction هستن,البته از نظر من
ا

رضا بيگي
Guest
Member
رضا بيگي

تو عمرم ۵ تا فيلم رو تحسين كردم
اوليش پاپيون بود
دوميش پدرخوانده پارت ۱و۲
سوميش گاو خشمگين
چهارميش تايتانيك
واخريش ماتريكس

peyman a
Member
Member
peyman a

دوستان به اندازه ی کافی تعریف کردن
منم می خوام یه حقیقت واضح رو بگم :
فیلم پدرخوانده هرگز بهتر از فیلم دوازده مرد خشمگین نیست
واقعأ یه حقیقت واضحه

Member
Member

دوازده مرد خشمگین فقط بر اساس احتمال پسره رو تبره میکنن اون حقه کارگردانه آخر فیلم که بعد از باریدن باران همه کثیفی هاشسته شده و این دوازده مرده بهترین تصمیم و بهترین کارو انجام دادن درحالی ندادن فقط براساس احتمالات ری دادن

حسين
Guest
Member
حسين

خلاصه بگم اين فيلم نميگم بهترين اما بدون شك جز يكي از بهترين فيلم هاي تاريخ سينماست…( چون هنر به ذات سليقه اي است و اگر اينطور نبود ذوق هاي مختلف افراد هم هنر هاي مختلف رو نمي آفريد) فيلمي كامل از هر نظر كه مسائل مختلف زندگي رو نشون ميده و آموزنده هم هست… امااون چه كه بيشتر باعث شد من از اين فيلم بسيار لذت ببرم مفهوم بازي قدرت و صندلي قدرت بود كه با هنرمندي كامل نمايش داده شد و فكر كنم مفهوم اصلي فيلم هم همين بود و اينكه چقدر قدرت ميتونه انسان ها رو عوض… ادامه »

vاreza
Guest
Member
vاreza

من فکر میکنم فیلم برترینه ولی تو ژانره خودش ، واقعا عامه پسند نیست و یه چیزی دیگه که این فیلم رو برتر کرده شهرت فیلم هست .خیلی مسخرست مقایسه این فیلم با فیلم های دیگه ولی من برای چند بار دیدن یک فیلم فیلمای Goodfellas یا snatch رو ترجیح میدم

امیرمدیر
Guest
Member
امیرمدیر

چند دقیقه است که دارم فکر میکنم چطور فیلمو توصیف کنم.بهترین جمله ای که تونستم بنویسم اینه: در وصف نمی گنجد.
فیلمی بهتر از پدرخوانده ساخته نخواهدشد.
با ساخت پدرخوانده ۱و۲ سینما تمام شد.

محمدرضا.
Guest
Member
محمدرضا.

مشغول خوندن ديدگاه ها بودم بعضي واقعا جالب بود !! اصن يه حرفاي خنده داري ميزدن 😐 و در آخر نظر جمعي از برترين منتقدان سينما رو بگم كه :

((هيچ فيلمي در تاريخ بهتر از پدرخوانده ١نخواهد بود))

آنها ميگويند 🙁 بخاطر مشكلاتي كه بعضي ممكن است برايمان پيش آورند نميتوانيم هر ساله اين شاهكار را برترين بخوانيم.)

سميرا ربيعي
Guest
Member
سميرا ربيعي

بدون شك پدرخوانده از بهترينهاست!
ارزش هنريه اين فيلم خيلي بالاتر از اونيه كه به نظر ميرسه!
نحوه ي فيلم برداري و صدا گذاريش نسبت زمان ساخت اين فيلم فوق العادست!
فيلمنامشم كه ديگه جاي حرفي باقي نميذاره!يه فيلمنامه ي بي نظير كه انعطاف بسيار زيادي داره و پر شده از جمله هاي كوتاه با معني عميق!

Milad Mili
Member
Member
Milad Mili

dr.mahsa:خیلی از این فیلم تعریف شده اما در این حد هم نیست شاید زمان خودش فیلم خوبی بوده ولی الان خیلی فیلمای بهتر از این هست که شاهکارند
فیلمهایی که خیلی از god father بهترند و من اسم شاهکار سینمایی روشون میگذارم :

shutter island
schinders list
pianist
the lives of others
shawshang redemption

این فیلم هایی که شما نوشتید هم واقعا عالی هستن
اما شما درک نکردید موضوع و ژانر و خیلی تفاوت های دیگه ای دارن باهم؟
اصلا گنگستری و خوش گذرونی کارلئون ها کجا و جنگ جهانی و بدبختیهاش کجا؟
دیگه مقایسه ش با شاوشنک خیلی کار بچگانه ای هستش!
هر کدوم ازین فیلمها در نوع خودشون بهترینن

FARAPAR
Guest
Member
FARAPAR

بدون شک یکی از بهترینهاست ♥
بخصوص بازی درونیه آل پاچینو که یکی از بهترین بازی هاشه از نظر من .. دکوپاژ نماها هم در عین سادگی عالیه و موسیقی اش هم خیلی به انتقال حس فیلم کمک کرده .. من که خیلی از دیدنش لذت بردم و یاد گرفتم . هم از لحاظ تکنیکی سینما و هم از درون مایه اش

M-E-O
Guest
Member
M-E-O

سلام خدمت دوستان. من خودم آرشیو دارم. از هر فیلم و کارگردانی تعریف نمیکنم. کارگردان این فیلم خودش نابغه ایه که حد و اندازه نداره و به طور کامل هم مافیا رو میشناسه هم به گفته خودش در بچگی در محله ای که تحت نظر گروهی بوده زندگی میکرده. نسخه ۲ و ۱ وبه خصوص ۱ کاملا بی نقصه و نسخه ۳ هم با اختلاف کمی از اونا یه درجه پایین تره. در کل فیلم عالی و فلسفی و حتی عاشقونست برای اونایی که میفهمن!!!!

SALLY12DAY
Guest
Member
SALLY12DAY

کسانی که این فیلم رو مسخره میکنن کلا متوجه نشدن پدرخوانده بالاتر از یک فیلم و فسلفه هست درک مضمون این فیلم برای هر کسی قابل فهم نیست کسانی که فیلم هایی مثل گود فلاس ،پدرخوانده دنی براسکوو……. رو دیدین میفهمن کوزاوسترا چیه این فیلم باعث شد من به دنبال تحلیل سیستم های مافیایی و منحنی تری های اون برم دروغ نگم من این فیلم بالای ۷۰ بار دیدم تمام دیالوگاشو حفضم تما بازی های پدرخوانده فیلم هاش وال پیپراش موسیقی های متنشو جمع اوری کردم خودمم روی موسیقی متن اصلی یه اهنگ لایت زیبا گفتم یه عده متوجه نیستند… ادامه »

vahid32
Guest
Member
vahid32

dr.mahsa:خیلی از این فیلم تعریف شده اما در این حد هم نیست شاید زمان خودش فیلم خوبی بوده ولی الان خیلی فیلمای بهتر از این هست که شاهکارند
فیلمهایی که خیلی از god father بهترند و من اسم شاهکار سینمایی روشون میگذارم :

shutter island
schinders list
pianist
the lives of others
shawshang redemption

خانم دکتر! از اونجایی که شما زن هستید میتونم درکتون کنم. چون این فیلم بیشتر روی پاشنه ی مرد ها می چرخه و زنان بیشتر نقش کالای مصرفی رو دارن (در این فیلم) 😉

رهام اعتمادی
Member
Member
رهام اعتمادی

بهترین فیلم تاریخ سینما فقت پاپیون

سامان
Guest
Member
سامان

سلام
دوست عزیزکه فیلم راتعریف کرده ای،ماخودمان این فیلم رادیده ایم)خودمن ۳ بارکل مجموعه را دیده ام)وبه دنبال تحلیل فیلمیم نه تغریف فیلم.

مهران
Guest
Member
مهران

سلام صحبت من با اونایی که این فیلم هایی رو که جزو بهترین فیلم ها انتخاب شدن رو مسخره میکنند این نظر شخصی منه و شایدم اشتباه باشه ولی به نظر من همون طور که سلیقه هر شخص با هر شخص فرق میکنه سلیغه دو تا ملت که هم زبان هم نیستند و فرهنگشون با هم فرق میکنه هممثل هم نیست شاید فیلم هایی هستند که تو کشور های غربی طرفدار زیادی داشته باشن ولی از نظر ایرانی ها جذابیتی نداشته باشن البته همش این طوری نیست مثلا همین فیلم پدرخوانده و تایتانیک و اواتار رو من عاشقشونم ولی بعضی… ادامه »

aras mahamadi
Member
Member
aras mahamadi

هر کس از این فیلم خوشش نیومده از سینما و فیلم هیچی نمیدونه

lمحمد عرفان
Member
Member
lمحمد عرفان

واقعا بهتر از این هم فیلم پیدا میشه؟

dr.mahsa
Guest
Member
dr.mahsa

خیلی از این فیلم تعریف شده اما در این حد هم نیست شاید زمان خودش فیلم خوبی بوده ولی الان خیلی فیلمای بهتر از این هست که شاهکارند
فیلمهایی که خیلی از god father بهترند و من اسم شاهکار سینمایی روشون میگذارم :

shutter island
schinders list
pianist
the lives of others
shawshang redemption

محمد هاشمی
Guest
Member
محمد هاشمی

مشخصا از همون فیلم با مافیا و تو در توی قدرت اون متوجه می شیم جایی کا دون کرلوئنه می گه "" پیشنهادی می دم که نتونه رد کنه "" پدرخوانده بدون شک تا کنون بی نظیر و بی بدیل بوده ، این فیلم بیشتر از اینکه در حول و هوش مسائل مافیا رویکردی را از خود نشان دهد بیشتر به مسئله قدرت ، تکبر ، اصلالت و انسانیت صحبت می کند در پدرخوانده ۱ قدرت رو از همان ابتدای فیلم و در پدرخوانده دو تکبر ، قدرت رو در سکانس کشتن برادر مایکل می بینیم

saber
Guest
Member
saber

هرکی ندیده حتما ببینه

isin
Guest
Member
isin

فوق العادست بي نزيره

سعید اکبری
Guest
Member
سعید اکبری

ebigoli:نه میشه گفت بهترین فیلم های تاریخه و نه میشه گفت جذابه. این فیلم فقط به خاطر عناصر اسطوره ای و نمادین معروف و محبوب شد همین.

باهات موافقم رفیق

اردشير
Guest
Member
اردشير

فيلم بسيار زيباييست محصول سال ١٩٧٤ و تا الان هنوز مطرح است

لیلا
Guest
Member
لیلا

پدر خوانده ست دیگه چی میشه گفت به سری پدرخوانده جز شاهکارهای سینما.همه ی فیلم یکطرف موزیک هم یکطرف.موزیکش هم عالی.

ava
Guest
Member
ava

کلینت ایستوود:وقتی این فیلم رو با بقیه فیلم ها مقایسه می کنم احساس می کنم بیشتر اون ها از لحاظ داستانی خیلی بچه گانه اند

اصولا همه ما جوری هستیم که وقتی یه فیلمو میبینیم واسه چند روز تو جو اون فیلمیم . اون فیلو اگه اشغالترینم باشه میگیم بهترین فیلمیه که تو عمرم دیدم. 😐

کلینت ایستوود
Guest
Member
کلینت ایستوود

وقتی این فیلم رو با بقیه فیلم ها مقایسه می کنم احساس می کنم بیشتر اون ها از لحاظ داستانی خیلی بچه گانه اند

ناشناس
Guest
Member
ناشناس

تو سبک خودش از بهترینهاست اما بهترین فیلم تاریخ نیست همونطور که کازابلانکا بهترین عاشقانه هست که البته باز هم این بهترین سلیقگیه

صادق پارسانیک
Member
Member
صادق پارسانیک

فیلم خوب زیاد دیدم و انتخاب خیلی سخته که بهترین کدومه ولی این فیلمو نمیشه به سادگی ازش گذشت.من سخت پسندم ولی این فیلمو به دلیل تمام فاکتورهای ارزندش که شامل هنر کارگردانی و بازیگری و …. هست به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما میشناسم.شکی درش نیست با قاطعیت میگم. نیازی به تعریف ازین فیلم نیست همه ما قدرشو میدونیم 😉

Abe
Member
Member
Abe

نه میشه گفت بهترین فیلم های تاریخه و نه میشه گفت جذابه. این فیلم فقط به خاطر عناصر اسطوره ای و نمادین معروف و محبوب شد همین.

حمید
Guest
Member
حمید

سلام
فیلمها از نظر نوع ساختار به دو دسته تبلیغاتی و هنری تقسیم میشن
این فیلم جزء قسم هنریه وازلحاظ فیلم سازی شاهکاره
انقدر جذابه که بیننده وقطی یه کم از فیلم رو میبینه بی اختیار پیگیر ادامه فیلم میشه
واقعا رتبه یک حقشه

Vahid
Member
Member
Vahid

پیشنهادی بهش میدم که نتونه رد کنه ۸)

Sina Rabiee
Guest
Member
Sina Rabiee

واقعا سری پدرخوانده فوق العاده بود
یه فیلم کامل از تمام جهات
به نظر من قسمت سومش به اون چیزی که حقش داشت نرسید

كيان رضايى
Member
Member
كيان رضايى

اين فيلم رو چند ساله رو گوشى موبايلم ريختم و شايد باورتون نشه تعداد دفعات ديدنش از دستم در رفته!
به نظرم سواى كلاس درس بازيگرى،كارگردانى،موسيقى متن،نورپردازى و فيلم بردارى درخشانش به تنهايى جزو چند فيلم كامل تاريخ سينماست و نمونه اى از حركت زندگى
شايد يكى از دلايل انسجام داستان حضور خود ماريو پوزو در نگارش فيلم نامه است.
در يك كلام يك فيلم "كامل"

امین کورلیونه
Guest
Member
امین کورلیونه

سلام این فیلم رو ۳بار ببینید
۱-بار اول برای آشنایی با فیلم و آشنا شدن با محیط فیلم.(زیرا افراد زیادی در فیلم هستند)
۲-بار دوم برای لذت بردن از کار براندو و پاچینو.
۳-بار سوم شما با دقت به دیالوگها ورفتار پدر خوانده توجه کنید(درس گرفتن از رفتارهای پدر خوانده)
در ضمن قسمت۲و۳ این فیلم رو فراموش نکنید.

saeed ako
Member
Member
saeed ako

فیلم خیلی زیباییست وبااینکه خودم دوستش دارم: اما به نظر من صد فیلم برتر فیلمهایی هستند که بعد از دیده شدن به آرشیو نرن وبرعکس : نزدیک دستگاه پخش کننده باقی بمونن! 😆 (این فقط یه نظر شخصیه.جسارت تلقی نشه. چون به شخصه هربار تویه جمعی خواستم براشون یه فیلم بزارم ببینند ورای گیری واسه انتخاب فیلم کردم این فیلم حتی انتخاب صدویکم هم نشد!!! 🙁 😥 😮 😡 ) (اون هم در جمع های مختلف! بازاری-دانشگاهی-خانوادگی-جوان-مسن-زن-مرد-نامرد! 😆 و… 😮 😡 حالا فکر نکنید که من سطحی نگرم ویاتمام اطرافیان من سطحی نگرندو… ولی بنظرم سوای بحثهای هنری وآکادمیک زیبایی… ادامه »

الا
Guest
Member
الا

🙂

محمد اصفهان
Guest
Member
محمد اصفهان

زیباترین فیلمی که تا به حال دیده ام