مرور برچسب

Hell or High Water

نویسنده فیلمنامه «Hell or High Water»: این فیلم رئیس جمهور شدن ترامپ را شرح می‌دهد

به گفته فیلمنامه نویسی که در جوایز اسکار امسال هم به خاطر فیلمنامه اش نامزد شده، مردم عاجزی که در ایالت‌های نادیده گرفته شده آمریکا زندگی می کنند و رای دهندگان اصلی ترامپ بودند، از روی باور و عقیده سیاسی به او رای ندادند؛ آنها حس می‌کردند