مرور برچسب

کونگ فو

چرا بروس لی برای بازی در سریال« کونگ فو» پذیرفته نشد؟

حتی در صورتیکه آن قدر طرفدار بروس لی نبوده باشید که یکی از پوسترهایش را به دیوار اتاقتان بچسبانید، نمی توانید منکر این شوید که وی در زمان حیاتش، بهترین انتخاب برای هر فیلم یا سریال رزمی بود. بروس لی برای بازی در نقش اصلی سریال تلویزیونی«