مرور برچسب

انتقام جویان: بازی نهایی

برندگان و بازندگان باکس آفیس ۲۰۱۹؛ از «جوکر» تا «انگل» و «دیزنی»

سال ۲۰۱۹ سالی بود که در آن برندگان و بازندگان باکس آفیس متعدد بودند. دهه ۲۰۱۰ دهه ای پر از فراز و نشیب برای صنعت فیلمسازی بود در حالی که سرویس های استریمینگ حاکم شده و اعداد و ارقام باکس آفیس سعی داشتند در رقابت با این سرویس ها باقی بمانند.