مرور

موزیک

Bodied (مضروب)

یک دانش آموز که برای پایان‎نامه خود روی مسابقات رپ زیرزمینی کار می‌کند، کم کم به این کار وابسته می‌شود و به شکلی جدی در آن فرو می‌رود.