برگزیدگان هفتاد و چهارمین دوره جوایز «گلدن گلوب» مشخص شدند بحث درباره برگزیدگان هفتاد و چهارمین دوره جوایز «گلدن گلوب» مشخص شدند http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html Mon, 22 May 2017 19:07:36 +0330 JComments مهربان گفت: http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74844 مهربان Wed, 11 Jan 2017 01:46:11 +0330 http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74844 sparsanik گفت: http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74824 sparsanik Mon, 09 Jan 2017 15:45:52 +0330 http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74824 EAUNES گفت: http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74822 EAUNES Mon, 09 Jan 2017 13:44:38 +0330 http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74822 شایان ر گفت: http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74820 شایان ر Mon, 09 Jan 2017 10:57:57 +0330 http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74820 شایان ر گفت: http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74819 شایان ر Mon, 09 Jan 2017 10:55:01 +0330 http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74819 ahad گفت: http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74818 ahad Mon, 09 Jan 2017 10:53:35 +0330 http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74818 ahad گفت: http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74816 ahad Mon, 09 Jan 2017 10:46:50 +0330 http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74816 اتوپیا گفت: http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74813 اتوپیا Mon, 09 Jan 2017 06:30:37 +0330 http://naghdefarsi.com/hollywood-news/17198-golden-globe-2017.html#comment-74813