نقد و بررسی فیلم The Hateful Eight (هشت نفرت انگیز) بحث درباره نقد و بررسی فیلم The Hateful Eight (هشت نفرت انگیز) http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html Mon, 22 May 2017 19:08:05 +0330 JComments ziplin گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-76067 ziplin Wed, 15 Mar 2017 00:50:18 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-76067 salimmm گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-75716 salimmm Sun, 26 Feb 2017 06:37:18 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-75716 salimmm گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-75715 salimmm Sun, 26 Feb 2017 06:35:59 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-75715 k گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-75015 k Sun, 22 Jan 2017 18:39:51 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-75015 یکی گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-74851 یکی Wed, 11 Jan 2017 15:22:54 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-74851 یکی گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-74850 یکی Wed, 11 Jan 2017 15:14:04 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-74850 جنگو گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-74755 جنگو Fri, 06 Jan 2017 04:37:50 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-74755 پارسا720 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-73962 پارسا720 Wed, 30 Nov 2016 19:39:08 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-73962 فراز گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-73252 فراز Wed, 19 Oct 2016 20:14:20 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-73252 seyyed13 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-72186 seyyed13 Sat, 16 Jul 2016 03:42:58 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-72186 javad_elahi12 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-72168 javad_elahi12 Tue, 12 Jul 2016 21:10:36 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-72168 javad_elahi12 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-72116 javad_elahi12 Wed, 06 Jul 2016 16:06:01 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-72116 تازه کار گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-72060 تازه کار Fri, 17 Jun 2016 17:12:46 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-72060 ingenious گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-71868 ingenious Tue, 17 May 2016 23:42:10 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-71868 حسین007 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-71514 حسین007 Fri, 29 Apr 2016 00:45:54 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-71514 rita or گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-71506 rita or Thu, 28 Apr 2016 21:46:50 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-71506 مردی با کاپشن بهاری گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-71436 مردی با کاپشن بهاری Mon, 25 Apr 2016 15:40:30 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-71436 فیلم خوره گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-71317 فیلم خوره Wed, 20 Apr 2016 03:03:43 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-71317 پاپکورن گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70828 پاپکورن Wed, 06 Apr 2016 13:36:10 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70828 پاپکورن گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70827 پاپکورن Wed, 06 Apr 2016 13:34:03 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70827 خوش نام گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70809 خوش نام Tue, 05 Apr 2016 21:32:32 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70809 خوش نام گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70808 خوش نام Tue, 05 Apr 2016 21:25:18 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70808 حسین007 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70700 حسین007 Thu, 31 Mar 2016 22:20:05 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70700 علیرضا بیاتی گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70626 علیرضا بیاتی Wed, 30 Mar 2016 16:05:43 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70626 امیر. گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70599 امیر. Tue, 29 Mar 2016 16:29:01 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70599 ali.m گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70585 ali.m Mon, 28 Mar 2016 23:24:45 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70585 MUHMD REZA گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70558 MUHMD REZA Sun, 27 Mar 2016 23:04:53 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70558 امین ظهورتبار گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70543 امین ظهورتبار Sun, 27 Mar 2016 12:36:19 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70543 mohammad bd گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70312 mohammad bd Wed, 23 Mar 2016 14:46:17 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70312 ممدعلی گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70295 ممدعلی Wed, 23 Mar 2016 05:09:04 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70295 یاشین گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70244 یاشین Tue, 22 Mar 2016 19:15:54 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70244 naghd گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70229 naghd Tue, 22 Mar 2016 16:50:50 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70229 حسین007 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70227 حسین007 Tue, 22 Mar 2016 16:36:43 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70227 Ghazal1 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70163 Ghazal1 Tue, 22 Mar 2016 02:25:10 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70163 Kamran.MD گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70087 Kamran.MD Sun, 20 Mar 2016 00:44:52 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70087 amir82077 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70085 amir82077 Sat, 19 Mar 2016 22:15:49 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70085 ali.a77 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70081 ali.a77 Sat, 19 Mar 2016 22:03:09 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70081 ali.m گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70079 ali.m Sat, 19 Mar 2016 19:48:00 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70079 ali.m گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70078 ali.m Sat, 19 Mar 2016 19:45:59 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70078 ali.m گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70077 ali.m Sat, 19 Mar 2016 19:42:42 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70077 نوشین گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70070 نوشین Sat, 19 Mar 2016 12:02:17 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70070 امین کورلئونه گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70068 امین کورلئونه Sat, 19 Mar 2016 10:06:35 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70068 Dümrül گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70063 Dümrül Sat, 19 Mar 2016 02:42:54 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70063 raminmeli گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70047 raminmeli Fri, 18 Mar 2016 02:12:27 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70047 Pouyaaa گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70036 Pouyaaa Thu, 17 Mar 2016 01:48:13 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70036 محمد رضا£ گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70029 محمد رضا£ Wed, 16 Mar 2016 21:29:12 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70029 محمد رضا£ گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70028 محمد رضا£ Wed, 16 Mar 2016 21:25:57 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70028 شایان23 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70016 شایان23 Wed, 16 Mar 2016 11:37:04 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70016 MK_COD گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70008 MK_COD Tue, 15 Mar 2016 21:51:34 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-70008 rita گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69981 rita Mon, 14 Mar 2016 14:15:34 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69981 سینا حسینی گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69962 سینا حسینی Sun, 13 Mar 2016 19:47:14 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69962 saber گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69961 saber Sun, 13 Mar 2016 19:42:31 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69961 آرش 66 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69932 آرش 66 Sat, 12 Mar 2016 12:40:14 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69932 سینا حسینی گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69882 سینا حسینی Fri, 11 Mar 2016 02:04:28 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69882 آرش 66 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69881 آرش 66 Fri, 11 Mar 2016 01:18:38 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69881 سینا حسینی گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69864 سینا حسینی Thu, 10 Mar 2016 12:43:33 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69864 Iri گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69861 Iri Thu, 10 Mar 2016 10:59:04 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69861 آرش 66 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69859 آرش 66 Thu, 10 Mar 2016 10:16:05 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69859 شهرام معین گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69803 شهرام معین Tue, 08 Mar 2016 18:04:47 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69803 سینا حسینی گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69736 سینا حسینی Mon, 07 Mar 2016 01:25:05 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69736 karen گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69570 karen Wed, 02 Mar 2016 23:28:19 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69570 hossein.m گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69546 hossein.m Wed, 02 Mar 2016 00:48:14 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69546 A Space Odyssey گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69381 A Space Odyssey Mon, 29 Feb 2016 00:44:24 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69381 بهنام گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69293 بهنام Fri, 26 Feb 2016 21:06:20 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69293 فربد گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69222 فربد Wed, 24 Feb 2016 02:45:11 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69222 sdkh گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69211 sdkh Tue, 23 Feb 2016 18:05:16 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69211 محمد73 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69192 محمد73 Tue, 23 Feb 2016 03:34:49 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69192 Fukrey گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69124 Fukrey Sat, 20 Feb 2016 15:37:01 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-69124 فربد گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68939 فربد Mon, 15 Feb 2016 00:17:03 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68939 amin23 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68885 amin23 Fri, 12 Feb 2016 15:55:50 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68885 J W . گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68835 J W . Thu, 11 Feb 2016 11:54:06 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68835 طاها گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68788 طاها Tue, 09 Feb 2016 15:40:24 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68788 محمدرضا£ گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68675 محمدرضا£ Fri, 05 Feb 2016 14:39:12 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68675 فرهاد گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68490 فرهاد Sun, 31 Jan 2016 02:38:13 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68490 mohammadjalal گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68358 mohammadjalal Tue, 26 Jan 2016 16:13:50 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68358 آرش 66 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68038 آرش 66 Sun, 17 Jan 2016 23:36:12 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-68038 sly گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67975 sly Sat, 16 Jan 2016 04:50:01 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67975 omid77 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67862 omid77 Tue, 12 Jan 2016 13:16:36 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67862 سیاوش گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67861 سیاوش Tue, 12 Jan 2016 12:43:07 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67861 ramindaei گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67843 ramindaei Sat, 09 Jan 2016 16:47:45 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67843 ahad گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67838 ahad Sat, 09 Jan 2016 10:31:54 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67838 mohamad jim گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67828 mohamad jim Sun, 03 Jan 2016 21:59:51 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67828 ali-ruzegar گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67820 ali-ruzegar Fri, 01 Jan 2016 11:46:59 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67820 maxxx گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67809 maxxx Wed, 30 Dec 2015 19:59:05 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67809 mohammadsis گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67807 mohammadsis Tue, 29 Dec 2015 17:28:04 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67807 mhz98 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67805 mhz98 Tue, 29 Dec 2015 13:28:59 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67805 gollum گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67804 gollum Tue, 29 Dec 2015 07:14:47 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67804 sparsanik گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67802 sparsanik Tue, 29 Dec 2015 02:19:24 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67802 sparsanik گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67801 sparsanik Tue, 29 Dec 2015 02:18:34 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67801 gollum گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67799 gollum Mon, 28 Dec 2015 18:04:01 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67799 A Space Odyssey گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67798 A Space Odyssey Mon, 28 Dec 2015 07:49:46 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67798 James Berardinelli گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67796 James Berardinelli Sun, 27 Dec 2015 15:33:01 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67796 S.g.7 گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67794 S.g.7 Sat, 26 Dec 2015 22:38:27 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67794 amir tpl گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67791 amir tpl Sat, 26 Dec 2015 20:51:11 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67791 amir tpl گفت: http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67790 amir tpl Sat, 26 Dec 2015 20:34:15 +0330 http://naghdefarsi.com/world-movies-review/15701-the-hateful-eight.html#comment-67790