Andy Muschietti (اندی مشچیتی)

کارگردان

فیلم هایی که به عنوان نویسنده در آنها حضور داشته
فیلم هایی که کارگردانی آن را بر عهده داشته


ممکن است شما دوست داشته باشید